AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
26. Fjotland: Schei-komiteen i arbeid på 50-talet

 

I 1946 oppnemnde regjeringa ei kommuneinndelingsnemnd, den såkalla Schei-komiteen, med fylkesmann Nikolai Schei (1901-85) til formann. Nemnda fekk i oppgåve å koma med framlegg til ny kommuneinndeling i Noreg. Alt tidleg på 1950-talet hadde Schei-komiteen gjort tilrådingar til prinsipielle retningslinjer for ny inndeling og kommunestruktur. Utover 50-talet gjekk ein så i gang med å utarbeida retningslinjer for den praktiske gjennomføringa av ny kommuneinndeling ved samanslåingar. Det var fyrst ved inngangen til 1960-talet dei mange kommunesamanslåingane blei røynd. Frå 1. januar 1963 var Fjotland, Kvinesdal og Feda slegne saman til éin kommune – slik dei hadde vore det på 1840- og 50-talet.

 

Fjotland er herad nr 26 av dei 37 herada (landkommunane) i Vest-Agder i oversiktsdokumentet som låg føre då Kommuneinndelingskomiteen hadde synfaring i fylket sommaren 1954. Fylkeskontoret og Kontoret for områdeplanlegging i Agderfylkene hadde sett saman ein rapport med oversyn over alle dei 37 landkommunane som då fanst i Vest-Agder. Rapporten er knapp, faktaorientert og utan vurderingar, men kommunehistorie, folketalsutvikling, kommunikasjonar, kommunale tenester, kommunal bygningsmasse og skulestatistikk blir ført opp i rapporten. Vidare blir løns- og administrasjonsutgifter for dei ulike herada dokumenterte og jamførde i ulike vedlegg. Rapporten skulle dana eit viktig grunnlag for dei vurderingane og avgjerdene kring ny kommunestruktur som skulle koma: Mindre enn 10 år seinare kom dei mange kommunesamanslåingane som ikkje bare blei gjennomførde i Vest-Agder, men i heile landet, etter tilrådingar frå Schei-komiteen.

 

Nedanfor er gjeve att innhaldet som vedkjem Fjotland i oversynsdokumentet frå 1954 som fylkeskontoret utarbeidde. I denne elektroniske utgåva av dette offentlege dokumentet er prentefeil i originalteksten tekne med, men dei er i nokre tilfelle markerte for å gjera tydeleg at det dreier seg om skrivefeil i den opphavlege kjeldeteksten.

 SAM

Kjelder:

Waldemar Brøgger m.fl.: Norge. Geografisk leksikon, bind II. 1963

Herredene i Vest-Agder. Kort oversikt utarbeidet av fylkeskontoret i anledning av Kommuneinndelingskomiteens befaring i juli 1954

Olav Lid: Kommune. I: Norsk Allkunnebok, band 7. 1956

 

 

 

Herredene i Vest-Agder. Kort oversikt utarbeidet av fylkeskontoret i anledning av Kommuneinndelingskomiteens befaring i juli 1954. FJOTLAND

 

26. Fjotland.

Fjotland var egen kommune i 1838 og hørte da inn under Øvre-Kvinesdal prestegjeld. I dette prestegjeldet var Hægebostad hovedsogn og Eiken og Fjotland anneks. I 1841 ble imidlertid Fjotland lagt til nedre Kvinesdal prestegjeld og slått sammen med Kvinesdal herred. Dette herred bestod da av sognene Liknes, Feda og Fjotland. I 1857 ble så Fjotland eget Soknekall og fra 1857 egen kommune igjen.

 

Areal, folkemengde, næringsveger m.v.

Fjotland herred består av to dalfører. Austre og Vestre dal, som grener seg ut fra Kvinesdal i sør. De omkringliggende herredene er Bakke og Tonstad i vest og Eiken og Åseral i øst. Nordover strekker herredet seg til fylkesgrensen.

 

Fjotland er på ca. 600 km2. Av dette er 6,6 km2. jordbruksareal og 129 km2. eller 22,7% produktivt skogsareal, 2/3 av skogarealet er barskog.

 

Folketallet var i 1950: 1.397 personer. Fra 1930-50 har det vært en befolkningsøkning på 22,7%. Denne økingen forekom vesentlig i årene før krigen. Fra 1946-50 har det vært en nedgang i folketall på 7,1%. Stigningen i 30 årene skyldes vesentlig den naturlige [b]befolkningstilvekst.

 

Fra 1930-46 var det bare en mindre nettoinnflytting på 62 personer. I årene 1947-50 har det derimot vært en nettoutflytting fra herredet på 165 personer, eller 11% av folketallet i 1946.

 

Folketetthet: 2,4 innb. pr. km2. land, 10,3 innb. pr. km2. prod. land.

Om lag 22% av befolkningen bor i tettbebyggelsen ved Knaben gruver.

 

De viktigste næringsvegene er jordbruk og bergverksdrift. Av befolkningen over 15 år oppga 25% å ha hovedyrke i jordbruk og skogbruk, 11% i industri og 6% i bygge- og anleggsvirksomhet.

Knaben Molybdengruber har en arbeidsstokk på ca. 100 mann og Kvina gruver ca. 35 mann.

 

Kommunikasjonsforhold.

            Fjotland har daglig ruteforbindelse med Flekkefjord. Ruten Knaben i Fjotland-Kvinesdal-Flekkefjord trafikeres av Kvina Bilruter. Både tur og retur har korresponderende ruter i Østre og Vestre dal. Fra Knaben i Fjotland til Liknes i Kvinesdal går dessuten rute 3 ganger om uken.

            Nærmeste jernbanestasjon er Sandvatn i Kvinesdal.

 

Kommunale bygg m.v.

            Kommunens sentrum er Fjotland. Dessuten er det tettbebyggelse ved Knaben gruver. Herredshuset ligger i sentrum. Det er bygd i 1896 og er 130 m2 stort. Her har herredskassereren sitt kontor. De andre kommunale kontorer holder til i leide rom. Fjotland sparebank har et rom i herredshuset. Det er 1 kirke, 2 kapeller og 1 prestegård i kommunen.

 

Helsestell.

            Distriktslegen bor på Liknes i Kvinesdal. Han har kontordag 1 dag i uken i Fjotland. Det er ingen privatpraktiserende leger i kommunen.

 

Skoleforhold.

            For skoleåret 1954/55 er det ført opp disse skolene:

__________________________________________________________________________

Navn                           Byggeår           Klasserom       Klassedeling                 Antall elever______

 

Eiesland                       1890                1                     2 delt                           12

Fjotland                       1896                1                     2                                14

Harbakk                      1892                1                     1                                  9

Helle                            1949                2                     2                                19

Knaben gruver                                     2                     3                                43

Kvinlaug                      1939                2                     2                                16

Risnes                          1895                1                     2                                19

Veggeland                   1888                 2                     2                                28

Gunsteinsli                   1923                 1                     2                                19

 

Skolen på Knaben gruvor holder til i leide lokaler. Ny skole med 2 klasserom og 2 spesialrom er under bygning her. Etter planen skal den være ferdig 1. oktober 1954. Kvinlaug-Gunsteinsli skole kretser var slått sammen 1951/52, men ble desentralisert fra og med 1952/53.

 

Vedlegg

 

Kommunens fondsmidler m.v. pr. 30/6-1953 ifølge regnskapene for 1952/53.

 

26. Fjotland.

 

Fondsmidler ialt kr. 129.081,-

Herav nevnes:

  1. Skulebygging                                                                    Kr.         44.058,-

  2. Kvonlog [Kvinlog] og nedre Spikkelands-vegen                           4.336,-

  3. Silikosefond                                                                      Kr.           3.329,-

  4. Huslånefond                                                                                    4.740,-

  5. Galdal-Årstølvegen                                                                          2.000,-

  6. Nytt heradshus                                                                              10.000,-

  7. Skogsvegar                                                                                     4.900,-

  8. Tilskott til kraftlinjer                                                                         8.550,-

  9. Nedskrivningsbidrag i husbanken                                                 15.666,-

10. Skogbrannvern                                                                                6.584,-

11. Grunnerstatningar                                                                             3.973,-

12. Kapitalfond                                                                                  15.000,-

 

Eiendommer:

  1. Kyrkjor                                                                              Kr.         50.000,-

  2. Lærargarden                                                                                   6.000,-

  3. Bygninger for folkeskolen                                                           106.500,-

  4. Kommunelokalet                                                                             7.000,-

 

Kontantbeholdning                                                                  Kr.         93.963,-

Ingen lånegjeld

Garantiansvar                                                                                     124.599,-

 

 

Frå Herredene i Vest-Agder. Kort oversikt utarbeidet av fylkeskontoret i anledning av Kommuneinndelingskomiteens befaring i juli 1954

 

 

Elektronisk utgåve 2008 ved www.fjotlandsrosa.no

 

- Antall besøkende: 1509914 - Online: 4 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart